Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Value Procurement Centre B.V.

 

Deze algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden worden gebruikt door Value Procurement Centre B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven en geregistreerd met het inschrijvingsnummer KvK; 65468678, alsmede alle aan deze vennootschap in enigerlei opzicht gelieerde ondernemingen die verwijzen naar de onderhavige voorwaarden of zich hiervan bedienen. Zij worden hierna aangeduid met: "wij"/"ons”.  .  

 

 

1 Toepasselijkheid  

 

1.1 Op alle door en/of aan ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met ons, voor zover betrekking hebbend op de leverantie van producten, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.  

 1.2 Tussen ons en onze afnemer staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn. Indien afnemer naar algemene voorwaarden verwijst/heeft verwezen, onder welke benaming ook, dan wordt de toepasselijkheid daarvan hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden schriftelijk uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard.  

 1.3 Afwijkingen en aanvullingen op deze voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.  

 1.4 Indien van onderhavige algemene voorwaarden wordt afgeweken, kunnen daaraan door de afnemer geen gevolgen voor de toepassing in het algemeen of in een ander specifiek geval worden verbonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

 

 

2 Aanbiedingen  

 

 2.1 Tenzij anders overeengekomen zijn alle door ons aan afnemer gedane aanbiedingen vrijblijvend. Indien geen termijn is aangegeven, zijn door ons gedane aanbiedingen 30 dagen geldig.  

 2.2 Door ons verstrekte gegevens in de vorm van drukwerken, brochures, bijlagen bij de offertes, adviezen, berekeningen, ontwerpen, afmetingen en soortgelijke gegevens worden zo nauwkeurig mogelijk doorgegeven, maar zijn vrijblijvend en gelden niet als offerte.  

 

 2.3 Enkel datgene wat in de opdrachtbevestiging als bedoeld in het volgende artikel staat opgenomen is voor ons bindend.

 

 2.4 De overeenkomst komt tot stand indien een aanbod van ons door de afnemer wordt aanvaard, tenzij wij binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvaarding aan de afnemer te kennen geven geen overeenkomst te willen sluiten, in welk geval ons aanbod rechtmatig geacht zal worden te zijn herroepen. 2.5 Indien een aanvaarding door de afnemer afwijkt van ons aanbod, dan geldt dit als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten en is op een zodanige aanvaarding het sub 2.3 bepaalde van toepassing.

 

 

3 Overeenkomsten

 

 3.1 De overeenkomst komt tot stand door verzending van de schriftelijke bevestiging door ons aan afnemer dat de opdracht is aanvaard. Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging, blijkt de totstandkoming van de overeenkomst, en het uitvoering geven door ons, aan de gegeven opdracht.  

 3.2 Personeelsleden die geen uitdrukkelijke schriftelijke procuratie hebben, zijn niet bevoegd een overeenkomst namens ons tot stand te brengen.  

 3.3 Wijzigingen en/of annulering in het overeengekomen zijn slechts geldig indien en voor zover zulks schriftelijk door ons aan afnemer is bevestigd. In ieder geval zijn wij gerechtigd om van afnemer betaling te verlangen van alle door ons ten behoeve van de oorspronkelijke opdracht gedane uitgaven wegens materialen, onderdelen, lonen, diensten enz., alsmede van afnemer vrijwaring te verlangen tegen vorderingen van derden, verband houdend met de annulering c.q. wijziging van de door ons met die derden aangegane verbintenissen.  

 3.4 Alle door de afnemer aan ons opgegeven, specificaties en/of andere informatie, samenhangend met de opgegeven prijzen, alsmede met de uitvoering van de overeenkomst, zijn voor risico van de afnemer. Wij zijn niet gehouden de door de afnemer aangereikte gegevens op juistheid te controleren.  

 

 

4 Levering

 

 4.1 Opgegeven levertijden zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Ook bij een overeengekomen fatale termijn zijn wij eerst in verzuim nadat de afnemer ons in gebreke heeft gesteld.  

 

 4.2 Door ons opgegeven levertijden gaan in zodra wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard, mits de bescheiden en gegevens die wij voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig hebben, in ons bezit zijn en aan de formaliteiten en andere door ons gestelde voorwaarden door afnemers te vervullen, is voldaan.  

 

 4.3 Indien levering niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zijn wij gerechtigd tot deelleveringen alsmede tot een naleveringstermijn van 3 maanden. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling van de afnemer, doch niet eerder dan daags na de afloop van het leveringstijdstip dan wel de leveringstermijn, die bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. Afnemer is alsdan niet gerechtigd schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.  

 

 4.4 In geval van overschrijding van de levertijden, anders dan door omstandigheden als in het vorige lid bedoeld, is afnemer evenmin gerechtigd om schadevergoeding te vorderen van ons, ongeacht of afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden.  

 

 4.5 Aflevering geschiedt af fabriek, tenzij anders overeengekomen. Het risico gaat op afnemer over op het moment van aflevering. Indien afnemer weigert om producten af te nemen dan wel verzoekt om de producten later te leveren, gaat het risico reeds op dat moment op afnemer over.  

 

 4.6 Leverancier draagt zorg voor verpakking van de af te leveren producten. De daarmee gemoeide kosten zijn in de prijs inbegrepen, behoudens andersluidende afspraken.  

 

 4.7 Indien zaken van de afnemer in verband met de uitvoering van de overeenkomst op ons bedrijf aan ons ter beschikking worden gesteld, blijven de zaken voor risico van de afnemer en dient de afnemer terzake voor een deugdelijke verzekering zorg te dragen.  

 

 4.8 Voor ons vervalt de binding aan een overeengekomen fatale termijn van levering indien de afnemer wijziging in de specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging ons in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door ons planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.  

 

 4.9 De afnemer is bij de uitvoering van de overeenkomst door ons gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door ons mogelijk te maken, zulks onder andere door het onverwijld beantwoorden van onze vragen en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen.  

 

 4.10 Bij niet-naleving door de afnemer van het in het de vorige leden van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de afnemer in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door ons nodig is. Wij zijn alsdan, onverlet de ons krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de afnemer dit verzuim heeft hersteld. Daarna zullen wij de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.  

 

 

5 Eigendomsvoorbehoud  

 

 5.1 Alle door ons aan afnemer te leveren en geleverde zaken blijven ons eigendom tot dat afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door ons verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van ons jegens afnemer wegens tekortschieten door afnemer in de nakoming van zijn verbintenissen jegens ons, heeft voldaan.  

 

 5.2 Voor zover ons eigendom door zaakvorming verloren mocht gaan, zal afnemer een bezitloos pandrecht vestigen op de zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, ter hoogte van de vordering die wij, uit welke hoofde ook, op afnemer mochten hebben.  

 

 5.3 Afnemer is verplicht om ons onmiddellijk mededeling te doen van aanspraken op of pogingen van derden om de zaken, die ons eigendom zijn, in hun macht te krijgen c.q. zich daarop te verhalen. Afnemer is gehouden om zijnerzijds alles te doen om onze eigendoms- of vorderingsrechten te beschermen.  

 

 5.4 Bij niet-nakoming door afnemer van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen zijn wij gerechtigd om na ingebrekestelling doch zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins - nog - ons eigendom zijn, terug te nemen. Afnemer is gehouden om ons de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als ons eigendom te identificeren, en verleent ons reeds nu voor als dan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te - laten - betreden teneinde de zaken terug te nemen.  

 

 5.5 De afnemer is niet gerechtigd de nog niet betaalde zaken of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de uitvoering van de normale bedrijfsuitoefening  

 

 5.6 Wij verschaffen aan de afnemer op het moment dat de afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van ons, ten behoeve van andere aanspraken die wij op de afnemer hebben. De afnemer zal op eerste verzoek van ons zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.  

 

 5.7 Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle zaken waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en die wij in het kader van de overeenkomst feitelijk van de afnemer onder ons hebben, indien de afnemer verplichtingen, samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst of andere overeenkomsten geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Dit geldt ook ten aanzien van kosten die wij hebben moeten maken terzake van de zorg die wij ten aanzien van de zaak in acht dienen te nemen.  

 

6 Garantie  

 

 6.1 Wij staan in voor de deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden en onze producten, met dien verstande dat bij gebleken gebreken wij de door ons vervaardigde en/of afgeleverde producten zullen herstellen of geheel of gedeeltelijk vervangen, indien en voor zover de gebreken het gevolg zijn van fouten in de vervaardiging, van ondeugdelijkheid van de gebezigde materialen of van in het bedrijf van ons verrichte werkzaamheden.  

 

 6.2 De garantietermijn is 90 dagen na aflevering van de betreffende producten.  

 

 6.3 Afnemer is verplicht om de door ons afgeleverde zaken direct te controleren op uiterlijk waarneembare gebreken. In geval van dergelijke gebreken dient afnemer de afgeleverde gebrekkige zaken binnen 14 dagen na aflevering franco aan ons toe te zenden.  

 

 6.4 Afnemer is verplicht om door ons aan haar afgeleverde zaken binnen 5 dagen na aflevering aan bruikbaarheids- en functionaliteittesten te onderwerpen. Bij gebreke daarvan worden reclames over gebreken, van welke aard ook, niet meer in behandeling genomen.  

 

 6.5 Reclames ter zake van gebreken dienen schriftelijk bij ons te worden ingediend en wel binnen 10 dagen nadat deze gebreken aan het licht zijn gekomen, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Te laat ingediende reclames worden niet in behandeling genomen en afnemer wordt alsdan geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.   

 

 6.6 Afnemer is verplicht op straffe van verval van zijn reclamerecht, de producten onverwijld na aflevering zorgvuldig op gebreken te onderzoeken.  

 

 6.7 Ten aanzien van reclames wordt iedere deelleverantie als een afzonderlijke leverantie beschouwd.  

 

 6.8 De garantie is niet van toepassing op reparatie c.q. bewerking van door derden vervaardigde producten of andere zaken. Alle daarmee gemoeide werkzaamheden worden geheel voor risico van afnemer verricht, tenzij anders overeengekomen.  

 

 6.9 Het indienen van een reclame en/of geschillen omtrent de nakoming van onze garantieverplichtingen, geeft afnemer nimmer het recht om de nakoming van zijn verplichtingen jegens ons op te schorten of te staken.  

 

 6.10 Behoudens tot nakoming van onze garantieverplichtingen, zijn wij niet gehouden tot enige schadevergoeding.  

 

7 Aansprakelijkheid

 7.1 Wij zijn slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de afnemer indien wij toerekenbaar tekortschieten dan wel onrechtmatig handelen of nalaten. De aansprakelijkheid voor deze schade wordt beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag van de door ons geleverde zaken of de door ons verrichte werkzaamheden. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade) door welke oorzaak dan ook ontstaan.  

 

 7.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst en/of onrechtmatig handelen, ingeval dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid door ons niet voorziene verwerkingsmoeilijkheden, voortvloeiend uit de aard en/of ondeugdelijkheid van de door de afnemer in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde zaken. De afnemer is gehouden ons op bijzonderheden met betrekking tot de ter beschikking gestelde zaken te wijzen. Voorts aanvaarden wij geen aansprakelijkheid, indien zaken worden vervaardigd conform de instructies van de afnemer en/of door hem ingeschakelde derden.  

 

 7.3 Indien wij op basis van aan ons op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaan tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, zijn wij niet aansprakelijk en niet gehouden om tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.  

 

 7.4 Ieder vorderingsrecht van de afnemer en/of derden jegens ons vervalt één jaar na aflevering van de geleverde zaken, danwel één jaar na beëindiging van de uitgevoerde werkzaamheden.  

 

 7.5 Afnemer vrijwaart ons en/of onze ondergeschikten voor aanspraken van derden terzake van schade, welke is veroorzaakt door het gebruik van door ons geleverde diensten en/of producten.  

 

 

8 Prijzen  

 8.1 Tenzij anders schriftelijk aangegeven, gelden de prijzen voor levering af fabriek en zijn exclusief omzetbelasting, invoerrechten, evt. emballage, verzendings- en transportkosten en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten.  

 

 8.2 Indien de totstandkoming van de overeenkomst doch vóór aflevering van de producten een of meer van de kostprijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen, koersen, dan wel belastingen, rechten, lasten, vrachten e.d., aantoonbare wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen e.e.a. voor zover zulks niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor ons al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Afnemer is alsdan niet gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.  

 

 8.3 Bij levering in termijnen zijn wij gerechtigd in termijnen te factureren. Elke van ons uitgaande termijnfactuur zal op basis van de gewijzigde prijsbepalende factoren worden aangepast.  

 

 8.4 Alle prijzen en tarieven zijn in euro's en exclusief B.T.W., doch dienen inclusief B.T.W. te worden betaald.  

 

 8.5 Bij kleine orders behouden wij ons het recht voor om een redelijke onkostentoeslag aan afnemer door te berekenen  

 

 8.6 Prijsverhogingen voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van de afnemer verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst en/of de specificaties van de te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden zijn voor rekening van de afnemer. Wijzigingen in de opdracht en meer- of minderwerk worden derhalve doorberekend, ook indien zij, in afwijking van het bepaalde in art. 7A:1646 BW, niet schriftelijk zijn opgedragen.  

 

 8.7 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.  

 

 8.8 Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de industrie als redelijk beschouwd bedrag.  

 

9 Betaling 

 9.1 Een door ons aan afnemer toegezonden factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum op de door ons aangegeven wijze te zijn voldaan, ook indien de factuur betreft goederen die op afroep geleverd zijn of wanneer het deelleveringen betreft.  

 

 9.2 Afnemer is niet gerechtigd tot enige aftrek of verrekening, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegestaan.  

 

 9.3 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien aflevering onder rembours bedongen wordt, dan zijn wij gerechtigd om vooraf deugdelijke zekerheid te verlangen. Indien en zolang afnemer in dat geval weigert of niet in staat is die zekerheid te stellen, zijn wij gerechtigd de uitvoering van onze verplichtingen op te schorten c.q. de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op schadevergoeding.  

 

 9.4 Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn is voldaan, is afnemer zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is hij vanaf de factuurdatum aan ons een rente verschuldigd van op jaarbasis de wettelijke rente vermeerderd met 2% en wel per (gedeelte van een) maand over het totale nog openstaande bedrag, onverminderd de overige aan ons toekomende rechten.  

 

 9.5 Wanneer wij een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso geven, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend, voor rekening van afnemer. Voor de buitengerechtelijke kosten is afnemer minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschuldigde rente aan ons verschuldigd, met een absoluut minimum van €350, -- exclusief B.T.W.  

 

 9.6 De door de afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.  

 

 9.7 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, totdat de afnemer op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de afnemer de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met terugwerkende kracht te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, rente en schade.  

 

 

10 Annulering  

 

 10.1 De afnemer is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat wij met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen mits hij de hierdoor voor ons ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door ons geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die wij reeds ter voorbereiding hebben gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.  

11 Prototypes/monsters

 11.1 De afnemer is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van ons ontvangen proeven/monsters zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan ons terug te zenden.  

 

 11.2 Goedkeuring van de proeven/monsters door de afnemer geldt als erkenning dat wij de aan de proeven/monsters voorafgaande werkzaamheden juist hebben uitgevoerd.  

 

 11.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de afnemer goedgekeurde of gecorrigeerde proeven /monsters.  

 

 11.4 Elke op verzoek van de afnemer vervaardigde proef/monster wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven/monsters in de prijs zijn inbegrepen.  

12 Afwijkingen  

 

 12.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de proef/monster, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.  

 

 12.2 Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.  

 

 12.3 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.  

 

 12.4 Afwijkingen in de overige door de ons gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij ons ter inzage. Wij zullen de afnemer op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.  

 

 

13 Overmacht  

 

 13.1 Tekortkomingen van onze zijde in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen.  

 13.2 Van overmacht aan de zijde van ons is sprake indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd worden aan onze verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van ons als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan.  

 

 13.3 In geval van overmacht zij wij te onzer keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij deswege gehouden zijn enige schade aan afnemer te voldoen.  

 

 13.4 Indien afnemer ons daartoe schriftelijk aanmaant, zijn wij gehouden ons binnen acht dagen ten aanzien van onze keuze schriftelijk uit te spreken.  

 

 13.5 Indien wij gedeeltelijk aan onze verplichtingen voldaan hebben ten tijde van het intreden van de overmacht, zijn wij gerechtigd de geleverde zaken c.q. verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te factureren, en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.  

 

 13.6 De wettelijke bepalingen betreffende overmacht zijn onverminderd van kracht, voorzover ze althans niet in strijd zijn met het in deze algemene voorwaarden bepaalde.  

14 Ontbinding 

 14.1 Wij behouden ons het recht de overeenkomst te ontbinden indien:  

 

 14.1.1 Afnemer enige op hem rustende verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet juist nakomt;  

 

 14.1.2 Afnemer failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surséance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in - voorlopige - surséance van betaling verkeert, dan wel ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen een bewindvoerder voor afnemer is benoemd.  

 

 14.1.3 op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd;  

 

 14.1.4 Afnemer krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is;  

 

 14.1.5 Afnemer ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;  

 

 14.1.6 Afnemer overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en afnemer nog niet aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, hebben wij het recht door het enkel plaatsvinden van een der onder vermelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als ons eigendom terug te vorderen, hetzij enig bedrag door afnemer aan ons verschuldigd in zijn geheel op te eisen. Daarnaast hebben wij het recht om van afnemer vergoeding te vorderen van alle kosten, schaden en interesses daarmee verband houdend.  

 

 14.2 Teneinde ons recht tot terugname te kunnen uitoefenen, verleent opdrachtgever ons reeds nu voor alsdan toestemming om de terreinen en/of gebouwen waar de zaken zich bevinden te - laten - betreden. Afnemer is gehouden om ons de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden en deze als ons eigendom te identificeren.  

 

15 Geheimhouding en eigendommen van leverancier

 

 15.1 Door ons aan afnemer verstrekte zaken zoals data-info's, tapes, monsters, foto's, clichés, films, afdrukken en/of tekeningen en soortgelijke bescheiden zijn en blijven te allen tijde eigendom van ons.  

 

 15.2 De in het vorige lid vermelde zaken, alsmede mallen, stempels en gereedschappen, welke door ons voor ontwerp- en/of productiedoeleinden worden gebezigd of daartoe zijn bestemd, blijven ook dan te allen tijde eigendom van ons, indien voor de vervaardiging daarvan aan afnemer kosten in rekening zijn gebracht.  

 

 15.3 De in de beide voorafgaande leden van dit artikel vermelde zaken zullen, indien zij door ons aan afnemer ter beschikking zijn gesteld, door hem afzonderlijk in zijn kantoren en/of andere bedrijfsruimten worden bewaard en op eerste verzoek aan ons worden teruggegeven. Afnemer staat ervoor in dat onder geen voorwendsel zonder onze toestemming de betreffende zaken worden gekopieerd, nagemaakt of anderszins worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven of ter hand worden gesteld.  

 

 15.4 De afnemer verplicht zich tot geheimhouding van door ons aan haar ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan hiervoor het genoemde, alsmede onze bedrijfsgegevens. De afnemer verplicht zich haar personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een geheimhoudingsverplichting op te leggen.  

 

 

16 Toepasselijk recht en geschillen   

 16.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop zij van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  

 

 16.2 Alle geschillen ter zake de nakoming en/of uitlegging van deze algemene voorwaarden, zomede overeenkomsten en verbintenissen waarop zij van toepassing zijn, zullen uitsluitend beslecht worden volgens Nederlands recht door de rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, tenzij de kantonrechter ingevolge dwingende wettelijke bepalingen ter zake tot een zodanig geschil bevoegd is en tenzij wij een andere rechter mochten adiëen.  

 

 16.3 Bij onenigheid over de uitleg van onderhavige algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

Contact us

Contact us for any inquiries.

Value Procurement Centre B.V.

Flight Forum 3518

5657 DW Eindhoven


Telephone: +31 (0)40 7470148

Email: sales@procurementcentre.nl

 

KvK: 65468678
 

​© 2018 by PROCUREMENTCENTRE NL

  • LinkedIn Social Icon